Strona główna » Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych jest Dom Pomocy Społecznej w Pile, ul. 11-go Listopada 40, kod pocztowy 64-920 PIŁA, e-mail: dyrektor@dps.pila.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iodo@sys-it.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w szczególności w następujących celach:

 • realizacji umów zgodnie z podstawa z art. 6 ust 1 lit. b.

 • rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i zgody kandydata do pracy

 • realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane

 • świadczenia na rzecz mieszkańców Domu społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a),

 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

 • promocji, działań i osiągnięć mieszkańców - wizerunek i dane osobowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pile mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: www.dps.pila.pl

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Domu Pomocy Społecznej w Pile.
Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.

Odbiorcy danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Pile zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Pile, ul. 11-go Listopada 40, kod pocztowy 64-920 PIŁA, email:dyrektor@dps.pila.pl

 2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@sys-it.pl

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom.

 4. Zarejestrowane nagrania będą udostępniane odbiorcom jedynie w szczególnych przypadkach, a odbiorcami będą: Dyrektor, osoby zainteresowane przy ewentualnych roszczeniach oraz organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres około 14 dni.

 6. Dane osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204