Strona główna » Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://www.dps.pila.pl/ , http://www.bip.dps.pila.pl/

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych niezgodności i problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych.

Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Grzebyk, adres poczty elektronicznej sekretariat@dps.pila.pl. Kontaktować można się także telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu +48 67 212-26-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

Żądanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej żądanie oraz jej dane kontaktowe,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania były dla Ciebie najwygodniejszy,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy nasze działania realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji nie będą dla Ciebie zadowalające możesz złożyć skargę do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, ul 11 listopada 40, 64-920 Piła

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia od ulicy 11 listopada znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście od podwórza jest na tym samym poziomie.
 2. Winda znajduje się wewnątrz budynku i pozwala dotrzeć osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na wszystkie kondygnacje budynku.
 3. Na piętrze na przeciwko windy znajduje się  biuro pracowników socjalnych, pokój 111.
 4. Na drugim piętrze po wyjściu z windy, znajduje się dyżurka opiekunów  pokój 224.
 5. Na parterze znajduje się gabinet pielęgniarek, pokój 003.
 6. Wejścia do pomieszczeń Domu są odpowiedniej szerokości, która pozwala osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na swobodne przemieszczanie się.
 7. Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 9. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są ciągi komunikacyjne w części mieszkalnej i administracyjnej.

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204